Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний газар

Зорилго:

     АШУҮИС-ийн хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцад хяналт-шинжилгээ, аудит хийх, үр дүнд нь үнэлгээ өгөх, дүгнэлт, зөвлөмж гаргах, тайлагнахад оршино.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  1. Бодлого, стратеги, чанарын удирдлагаар хангах, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах болон хэрэгжүүлэх явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, арга зүйгээр хангах
  2. Төгсөлтийн өмнөх, төгсөлтийн, төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагаа, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнд хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх
  3. АШУҮИС-ийн харьяа эмнэлгүүдийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулахад хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх
  4. Их сургуулийн удирдлага мэдээллийн системийн өгөгдөлд боловсруулалт дүн шинжилгээ хийж хэрэглэгчдийг болон удирдлагыг мэдээллээр хангах
  5. Төсвийн тухай хуульд заасны дагуу дотоод аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж гарган эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх

Бүрэлдэхүүн:

Дарга                                Б.Цацралт-Од   АУ-ны доктор, профессор 

Ахлах арга зүйч              

Арга зүйч                        Ж.Эрхэмбаяр    БУ-ын магистр

Арга зүйч                        Н.Ганцэцэг         БУ-ын магистр            

Мэргэжилтэн