Багш, ажилчид

Захиргаа

Анагаах Ухааны Сургууль

БиоАнагаахын Сургууль

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

Нүүр Ам Судлалын Сургууль

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Нүүр ам судлалын эмнэлэг
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Сургууль

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

Эмзүйн Сургууль

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

Монгол Анагаах Ухааны Олон Улсын Сургууль

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

Сувилахуйн Сургууль

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

Эрдмийн Сургууль

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

Говь-Алтай аймаг дахь салбар АУС

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

Дархан-Уул аймаг дахь салбар АУС

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

Дорноговь аймаг дахь салбар АУС

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

Лицей сургууль

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Хөтөлбөрүүд
 • Тэнхимүүд
 • Багш нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих

АШУҮИС-ийн эмнэлэг

 • Удирдлага
 • Захиргааны ажилчид
 • Тасаг, нэгж
 • Эмч нарын мэдээлэл
 • Байршил
 • Холбоо барих