МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

Мэргэжил дээшлүүлэх сургалт

1

Арьс судлалын мэргэжил дээшлүүлэх

3 сар

224,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Арьс судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

2

Бэлгийн замаар дамжих халдвар

2 сар

128,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

БЗДХ,ХДХВ/ДОХ судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн халдвартын эмч

3

Дурангийн мэс засал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэс засал судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

4

Компьютер томографи

3 сар

224,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Компьютер томографи/Соронзон давтамжит дүрс оношилгоо судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн дүрс оношилгооны эмч

5

Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин

4 сар

288,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүний их эмч

6

Сонсгол судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Чих хамар хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

7

Тархины судасны хэт авиан оношилгоо

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

8

Тархины цахилгаан бичлэг

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

9

Уушгины дуран

3 сар

224,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Уушги судлалаар төрөлжсөн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

10

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн үндэс

1,5 сар

96,000

Бакалавр

11

Хөнгөвчлөх эмчилгээ

3 сар

224,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүний их эмч

12

Хүүхдийн нүүр амны өвчний урьдчилан сэргийлэлт

3 сар

224,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүүхдийн нүүр ам судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн шүдний их эмч

13

Хэт авиан оношилгооны чиг баримжаа олгох

3 сар

224,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Хүний их эмч, Уламжлалт анагаахын их эмч

14

Чих хамар хоолойн мэс засал судлал

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Чих хамар хоолой судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

15

Электронейрографи, электромиографи

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Мэдрэл судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн хүний их эмч

16

Эмзүйн албаны зохион байгуулалт, менежмент

6 сар

416,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Эм зүйч

17

Эх барих эмэгтэйчүүдийн хэт авиан оношилгоо

3 сар

224,000

Мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл

Эх барих эмэгтэйчүүд судлалаар үндсэн мэргэшил эзэмшсэн эзэмшсэн хүний их эмч