Шинжлэх ухаан, технологийн газар

Үндсэн зорилт:

    Шинжлэх Ухаан, Технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр, АШУҮИС-ийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд АШУҮИС-ийн эрдэм шинжилгээний ажлын тэргүүлэх чиглэлд тулгуурлан багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгаа ажлын чансааг олон улсын түвшинд хүргэх, судлаачийг хөгжүүлэх, судалгааны лабораторийн чадамжийг дээшлүүлэх, судалгааны ажлын үр дүнгээр шинэ технологи, шинэ бүтээл, инновацын бүтээгдэхүүн бий болгох, нутагшуулах чиглэлд АШУҮИС-ийн багш судлаачдын судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, бодлого, төлөвлөлтөөр ханган ажиллаж, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын чанар-үр дүн-үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх

 

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Бүтэц: