Төсөл хөтөлбөр

АШУҮИС-ийн шинжлэх ухаан техноогийг дэмжих сангийн төсөл

АШУҮИС-ийн дотоодын буюу ШУТДС-ийн санхүүжилт бүхий төслийн мэдээлэл /2015-2020/

БСШУСЯ-Шинжлэх ухаан технологийн сан 

Олон улсын санхүүжилттэй төсөл хөтөлбөр

АШУҮИС-д хэрэгжиж байгаа төслүүд

Эрүүл мэндийг дэмжих сангийн төсөл