Тойм >Сүлд дуу (татах)

Сүлд дуу (татах)

Сүлд дуу (татах)

 

 

 

Сүлд дуу татах    

Сүлд дуу фонограм татах