Захиргаа > zahirneg > Хангамж,үйлчилгээний газар

Хангамж,үйлчилгээний газар

Хангамж,үйлчилгээний газар

 

 

 

    

 

ЗОРИЛГО 

 

         Эрдэмтэн  багш, ажилтан ажилчид, оюутан залуучуудын ажиллах, сурч  хөгжих, амьдрах  тав тухтай орчинг бүрдүүлж, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх, албадын ашиглалт, засвар, техникийн шинэчлэл хийх ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, бараа, ажил үйлчилгээ, сэлбэгийг захиалгын дагуу гадаад,, дотоодын зах зээлээс олж бэлтгэх, хуваарилах, мөн материал сэлбэгийн хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах, хяналт тавих үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах зөв, эелдэг харьцаа  хандлага хэвшүүлэх.

 

 

 

 

 

 

 

 

ГҮЙЦЭТГЭХ ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

 

- Монгол улсын “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ  худалдан авах тухай” хуулийг баримтлан ажиллах;

- Сургуулийн салбар, хэлтэс, албадуудаас бараа материал, сэлбэг, ажил, үйлчилгээний захиалгыг авч боловсруулан санхүүжүүлэх эх үүсвэрийг  шийдвэрлүүлэн олж бэлтгэх;

- Үйлчилгээ үзүүлэгч, бараа, материал, ажил, сэлбэг нийлүүлэгч гадаад дотоодын этгээдүүдийн дунд ажил, үйлчилгээ үзүүлэх, бараа материал, сэлбэг худалдан авах тендер зарлах ажлыг зохион байгуулах;

- Тендерт шалгарсан этгээдүүдтэй гэрээ хийх, түүний хэрэгжилтийг хангуулж ажиллах;

- Нийлүүлэгчээс ирж байгаа бараа материал, ажил, үйлчилгээ сэлбэгийн чанарт хяналт тавьж хүлээн авах, хадгалах, тооцооны баримтыг бүрдүүлэх;

- Тухайн жилд Их засвар, Хөрөнгө оруулалтын ажилд шаардагдах тоног төхөөрөмж, сэлбэгийн хөрөнгийн эх үүсвэрийг захирлын зөвлөлөөр, шийдвэрлэгдсэний дараа  худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж Захирлын зөвлөлөөр батлуулах, оны эцэст тайлан гаргаж  холбогдох газарт хүргүүлэх;

- Аж ахуйн зориулалттай бараа материал, өвөл, зуны хөдөлмөр хамгаалалтын хувцас,ажлын багаж хэрэгслээр хангах;

- Батлагдсан   хөрөнгийн эх үүсвэрийн хэмжээнд аваарын нөөцийг бүрдүүлэх, нөхөн бүрдүүлэх,  хадгалах,

- Салбаруудын хооронд сэлбэг материалыг дамжуулан авч өгөх, зохих мэдээллээр хангах;

- Сургуулийн хэмжээнд илүүдэлтэй, удаан борлуулалттай материал сэлбэгийг борлуулах ажлыг зохион байгуулна.

 

Газрын бүтэц бүрэлдэхүүн