Шилэн данс >Аудитын тайлан, улирлын тайлан

Аудитын тайлан, улирлын тайлан

Аудитын тайлан, улирлын тайлан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АШУҮИС

2014 оны 12-р сарын 31-ны өдрөөр дуусгавар болгосон Аудитын санхүүгийн тайлан

2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан 

АШУҮИС-ийн ГАА дахь Анагаах ухааны сургууль 

2014 оны 4-р улиралын санхүүгийн тайлан 

2015 оны 2-р улирлын санхүүгийн тайлан 

 АШУҮИС-ийн ГАА дахь Лицей сургууль

Төсвийн 2014 оны санхүүгийн баталгаажуулах аудитын тайлан 

2014 оны 4-р улиралын санхүүгийн тайлан 

 АШУҮИС-ийн Дархан-Уул дахь Анагаах Ухааны сургууль

2015 оны 2-р улиралын санхүүгийн тайлан