Шилэн данс >Дорноговь дахь салбар сургууль. Тендер/ худалдан авалт

Дорноговь дахь салбар сургууль. Тендер/ худалдан авалт

Дорноговь дахь салбар сургууль. Тендер/ худалдан авалт

Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээ.

2015 оны 3-р сар 

2015 оны 4-р сар

2015 оны 5-р сар  

2015 оны 6-р сар 

2015 оны 7-р сар 

2015 оны 8-р сар 

2015 оны 9-р сар

2015 оны 10-р сар

2015 оны 11-р сар 

2015 оны 12-р сар 

2016 оны 1-р сар