Оюутан Оюутан > Үйлчилгээ > Оюутны байр

Оюутны байр

Оюутны байр

АШУҮИС-ийн оюутны байр

Оюутны 1 дүгээр байр улсын 3 удаагийн, 2 дугаар байр улсын 2  удаагийн Оюутны шилдэг байраар шалгарсан юм.

 

Байр
Сургуулийн
нэр
Дамжаа
Гадаад 
оюутан
Бусад 
сургууль
Дүн
I
II
III
IV
V
VI
Оюутны
I
байр
АУС
126
10
81
19
4
3
10
12
265
БАС
5
21
4
3
 
 
 
 
33
НЭМС
1
10
11
13
3
 
 
 
38
Эм Зүй
9
10
9
5
 
 
 
 
33
НАСС
1
2
 
 
 
 
 
 
3
УАС
2
18
9
 
 
1
 
 
30
ДҮН
144
71
114
40
7
4
10
12
402

 

 

Байр
Сургуулийн
нэр
Курс
Гадаад 
оюутан
Бусад 
сургууль
Дүн
I
II
III
IV
V
VI
Оюутны
II
байр
 
АУС
10
87
27
25
20
9
 
 
178
БАС
31
5
7
2
 
 
 
 
45
НЭМС
15
18
5
7
 
 
 
 
45
Эм Зүй
14
3
4
5
 
 
 
 
26
НАСС
3
3
 
1
 
 
 
 
7
УАС
26
18
17
8
10
 
 
 
79
 
 
 
 
 
 
 
6
14
20
ДҮН
99
134
60
48
30
9
6
14
400
Оюутны 
III
байр
ЭМТС
77
86
42
6
 
 
 
 
211
АУС
 
3
5
3
 
1
 
 
12
НЭМС
 
 
1
1
 
 
 
 
2
Эм Зүй
 
 
1
1
 
 
 
 
2
НАСС
10
12
3
9
3
 
 
 
37
 
 
 
 
 
 
 
 
20
20
ДҮН
87
101
52
20
3
1
 
20
284
НИЙТ ДҮН
330
306
226
108
40
14
16
46
1086

Байранд оруулах журам

Нэг. Ерөнхий зүйл

1.1.  Журмын зорилт нь АШУҮИС-ийн оюутнуудыг дотуур байранд суулгахтай холбоотой харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2.  Оюутны алба, Хангамж үйлчилгээний газар оюутны байранд оруулах, байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх, өдөр тутмын үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

1.3. Оюутны байрны төлбөрийг АШУҮИС-ийн удирдах зөвлөл батална.

1.4.  Дотуур байранд суух оюутнуудтай гэрээ байгуулна.

1.5.  Дотуур байранд орох оюутнууд дараах шалгуур, болзолыг хангасан байна.

АШУҮИС-ийн оюутан

Орон нутгаас элссэн

Өмнө нь сахилгын болон дотуур байрны журмын зөрчил гаргаж байгаагүй

Гадаад оюутан

1.6. Оюутны байранд дараах оюутнуудыг эхний ээлжинд оруулна.

I дамжааны оюутан

Бүтэн өнчин

Хөгжлийн бэрхшээлтэй

Гадаад оюутан

Хоёр. Оюутныг бүртгэх

2.1. Оюутны алба, Хангамж үйлчилгээний газрын хүлээх үүрэг

I дамжааны оюутнуудыг 8 дугаар сарын IV долоо хоног, ахлах дамжааны оюутнуудыг 9 дүгээр сарын 10-ний дотор багтаан байранд оруулах

Оюутнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах

Байранд орох оюутнуудыг бүртгэх, гэрээ байгуулах

Байранд суудаг оюутнуудын мэдээ, судалгаа, тайлан гаргах

2.2. Бүрэлдэхүүн, салбар сургуулиудын хүлээх үүрэг

Энэ журмын 1.5 заалтын болзол хангасан оюутнуудыг бүртгэх

Дамжаа тус бүрт өгсөн хяналтын тоог мөрдөх

Бүртгэсэн оюутнуудын нэрсийг албан бичгээр баталгаажуулж, Хангамж үйлчилгээний албанд ирүүлнэ.

Өөрийн сургуулийн оюутнуудын бүртгэлд хамрагдсан байдалд хяналт тавина

2.3. Оюутны байранд оруулах үед дараах бичиг баримтыг үндэслэн бүртгэнэ.

Бүрэлдэхүүн сургуулиудаас ирүүлсэн оюутны нэрс

Оюутны иргэний үнэмлэх

Байрны төлбөр төлсөн баримт

Эрүүл мэндийн үзлэгийн хуудас

Байранд оруулахыг хүссэн өргөдөл

Гурав. Оюутныг дотуур байранд хуваарилах

3.1. Байрны захирлууд оюутан бүртэй байранд суух гэрээ байгуулна

3.2. Оюутныг тасагт хуваарилах

3.3. Байранд орох үнэмлэх олгох

3.4. Байрны ашиглалт, аюулгүй байдлын тухай болон энэхүү журмыг танилцуулж, баримтжуулна

3.5. Тасгийн эд хогшлыг түлхүүрийн хамт олгоно.

Дөрөв. Байрны гэрээ сунгах, дуусгавар болгох, цуцлах

4.1. Хангамж үйлчилгээний албаны даргын зөвшөөрлийг үндэслэн байрны захирлууд оюутны шилжилт хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох тооцоог хийнэ.

4.2.  Гэрээнд заасан хугацаа дууссанаар байранд сурах гэрээ дуусгавар болно.

4.3.  Гэрээг дараах тохиолдолд цуцална

Их сургуулийн захирлын тушаалаар сургуулиас бүрмөсөн чөлөөлөгдсөн,

тодорхой хугацаагаар түр чөлөө авсан

Өөрийн хүсэлтээр байрнаас гарах

Оюутны байрны дотоод журам зөрчсөн

4.4.     Өөрийн хүсэлтээр гэрээ цуцалсан тохиолдолд дотуур байрны төлбөрийн үлдэгдлийг буцаан олгоно.

4.5.     Оюутны байрны дотоод журам зөрчсөн бол байрны төлбөрийг буцааж олгохгүй.

4.6.  Гэрээ дуусгавар болсон, цуцлагдсан өдрөөр оюутны байранд суух хугацаа дуусгавар болно.

4.7. Оюутны байрны эд хогшил, түлхүүрийг хүлээлгэж өгнө.

4.8. Эд хогшлын эвдсэн, алга болгосон, үрэгдүүлсэн бол хохирлыг төлж барагдуулна.