Дархан аймаг дахь цогцолбор

Дархан-Уул АУС-ийн эмнэлэг