Дархан-Уул АУС-ийн эмнэлэг

Монгол улсын төсвийн хөрөнгөөр бүтээн байгууллалтын ажил эхэлсэн.