Доктор

Сүүлийн 3 жилээр авсан суралцагсдын мэдээлэл

0 +

Дотоод суралцагсдын тоо

0 +

Гадаад суралцагсдын тоо

Докторын сургалтын төлбөр  /дотоод/

1-р дамжаа 3.708.000 ₮

2-р дамжаа 2.898.000 ₮

3-р дамжаа 2.898.000 ₮

Докторын сургалтын төлбөр /гадаад/

1- р дамжаа 3.290 $

2- р дамжаа 2.990 $

3- р дамжаа 2.990 $

Докторын сургалтын 33 хөтөлбөр

Loading..........

The Data is Not Available