АШУҮИС нь нийт 3-н оюутны байртай.

1-р дотуур байр нь 360 оюутны багтаамжтай. Нийт 102 өрөөтэй. Үүнээс эмэгтэй  85, эрэгтэй 17 өрөөтэй.
Оюутны 1-р байр Баянзүрх дүүргийн 6-р хороонд байрладаг.
2-р дотуур байр нь 360 оюутны багтаамжтай. Нийт 95 өрөөтэй. Үүнээс эмэгтэй 78, эрэгтэй 17 өрөөтэй.
Оюутны 1-р байр Баянзүрх дүүргийн 6-р хороонд байрладаг.
3-р дотуур байр 864 оюутны багтаамжтай. Нийт 108 өрөөтэй. Үүнээс эмэгтэй 88, эрэгтэй 22 өрөөтэй.
Оюутны 3-р байр Баянзүрх дүүрэг 12-р хороонд байрладаг.

Дотуур байранд ороход дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ..