Оюутны хөгжил, удирдлагын газар

Оюутныг хөгжүүлэх

Төгсөгчид болон суралцагчдын мэдээллийг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, шаардлагатай тодорхойлолт мэдээллийг шуурхай гаргах; Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих, үзлэгт хамруулах. Суралцагчдын улсын болон олон улсын тэмцээн уралдаан, олимпиадад оролцох боломжийг нэмэгдүүлэх, хамтран зохион байгуулах. Хөгжлийн бэрхшээлтэй суралцагчдад үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлэх. Тайлан мэдээ, программ, архивлах ажлыг чиглэлийн хүрээнд хийж гүйцэтгэх. Зээл, буцалтгүй тусламж, оюутны тэтгэлэгт хамруулах; Хөдөлмөр эрхлэх төвийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, зуучлах ажлыг зохион байгуулах; Оюутны байр, тэдний тав тух, орчин нөхцөлийг нэмэгдүүлэх сайжруулах чиглэлээр судалгаа бүхий төлөвлөгөөт = ажлыг хийх. Гадаад оюутнуудын эрүүл мэнд болон нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд бусад газар, байгууллагатай хамтран ажиллах.