Танхимын магистр

Сүүлийн 3 жилээр авсан суралцагсдын  мэдээлэл

0 +

Танхим сургалтын магистрант

0 +

Цахим сургалтын магистрант

0 M +

Гадаад суралцагсдын тоо

Төгсөлтийн сургалтын төлбөрийн мэдээлэл

Магистрын танхимын сургалтын төлбөр /дотоод/

1-р дамжаа 3.024.000 ₮

2-р дамжаа 2.346.000 ₮

Магистрын танхимын сургалтын төлбөр /гадаад/

1- р дамжаа 3.070 $

2- р дамжаа 2.790 $

Танхимын магистрын сургалтын 50 хөтөлбөр

Loading..........

The Data is Not Available