Хяналт Шинжилгээ Үнэлгээ, Дотоод Аудитын газар

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар нь Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, боловсрол, нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн үндсэн үйл ажиллагааны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, төсвийн зардлын үр дүнг дээшлүүлэх, удирдлагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, хяналт тавих, зөвлөмж өгөх үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна.

mnums logo