Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Зорилго

Захиргаа, хүний нөөцийн газрын  үйл ажиллагаа нь АШУҮИС-ийн захирал, захирлын зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, сургуулийн үйл ажиллагаанд удирдлагын үр нөлөөтэй арга барил, соёл нэвтрүүлэх, бодлого боловсруулах, ажил төлөвлөх, тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог боловсронгуй болгох, захиргааны дотоод ажлын чиглэлээр шаардлагатай мэдээллээр хангах, хүний нөөцийн удирдлагын чадавх бий болгох зэрэг чиг үүрэгтэй.     Энэ чиг үүргийг нээлттэй, шууд, шуурхай, ил тод мэдээлэл, мэргэжлийн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэгжүүлнэ.

mnums logo