Сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж

Монгол улсын дээд боловсролын сургалтын аттестатчилагдсан байгууллагын өдрийн ангид хичээлийн жилийн 1 улиралд 12-оос доошгүй багц цагийн хичээл судалж буй дараах суралцагчид сургалтын төлбөрийн буцалтгүй тусламж олгоно:

 • Бүтэн өнчин суралцагч
 • Хөгжлийн бэрхшээлтэй эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй бакалаврын хөтөлбөрийн 1 суралцагч
 • Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн бакалаврын хөтөлбөрийн 1 суралцагч
 • Багш бэлтгэдэг төрийн өмчийн их, дээд сургуульд багш мэргэжлээр элсэгч нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтанд 650-750 оноо авсан бол сургалтын төлбөрийн 100 хувь
 • Нэг өрхийн 3 болон түүнээс дээш хүүхэд дээд боловсролын сургалтын байгууллагад бакалаврын зэргийн боловсрол эзэмшихээр зэрэг суралцаж байгаа тохиолдолд 1 хүүхдийн

Бүрдүүлэх бичиг баримт:

 • Өргөдөл
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын батламж (шинээр элсэж буй оюутнууд)
 • Голч дүн 2,0 ба түүнээс дээш
 • Бүрэн дунд боловсролын гэрчилгээний хуулбар
 • Эцэг, эх асран хамгаалагчийн болон суралцагчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Боловсролын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв байгууллагаас олгосон суралцах эрхийн бичиг
 • Эрх бүхий этгээдийн баталгаажуулсан холбогдох бичиг баримт (аймаг, сум, дүүргээс тодорхойлсон бичиг)
 • Бүтэн өнчин суралцагчийн хувьд эцэг, эхийн нас барсныг гэрчлэх бичиг баримтын хуулбар
 • Суралцагч өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй эсхүл эцэг, эх нь хоёулаа хөгжлийн бэрхшээлтэй, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдсан гишүүнтэй өрхийн суралцагчийн хувьд хувь тогтоосон комиссын шийдвэр (Эцэг, эхийн аль нэг нь бол 70 ба түүнээс дээш хувь)
 • 3 ба түүнээс дээш хүүхэд нь зэрэг суралцаж байгааг нотлох сургуулийн тодорхойлолт

Сунгалт хийх оюутнууд:

 • Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь тогтоосон бичгийн хугацаа дууссан
 • 3 ба түүнээс дээш хүүхэд бакалаврын оюутантай суралцагч
 • Өнгөрсөн улирлын голч дүн 2,0 ба түүнээс дээш

Жич: Энэхүү журам нь 2 дахь удаагаа бакалаврын, хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа суралцагчид хамаарахгүй болно.