Хангамж үйлчилгээний газар

    Хангамж үйлчилгээний газар нь АШУҮИС-ийн Эрдэмтэн  багш, ажилтан ажилчид, оюутан залуучуудын ажиллах, сурч  хөгжих, амьдрах  тав тухтай орчинг бүрдүүлж, чанартай үйлчилгээ үзүүлэх, засвар, техникийн шинэчлэл хийх, үйл ажиллагааг хэвийн явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж, бараа материал, ажил үйлчилгээ, сэлбэг хэрэгслийг захиалгын дагуу дотоодын зах зээлээс бэлтгэх, хуваарилах, мөн бараа материал эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалтыг хариуцах, хяналт тавих үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулах